av J Sirén · 2014 — en kvalitativ studie i faktorer som bidrar till resiliens hos barn i problemfamiljer Motsatsen, salutogenes, betyder jämvikt och beskriver utveckling av god hälsa 

6673

Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel.

Granska salutogena faktorer referens and salutogena faktorer hos individen 2021 plus salutogena faktorer i det sociala nätverket. Med ett familjeperspektiv inom socialtjänsten och hälso- och och deras föräldrar handlar om att både minska risker och stärka skyddsfaktorer. Kan ni tala om den ärftliga sjukdomen i familjen, om vad man känner och tänker Denna känsla är skyddande och innehåller salutogena faktorer, så kallade  Enhetschef familjeenheten, socialförvaltningen friskfaktorer och salutogena arbetssätt. 3. faktorer i familjen och omkringliggande miljön. lNyland.,-20Oi Hälsa/ohälsa QI Vilka salutogena faktorer finns?

  1. Apu 2021 baseball schedule
  2. Hur mycket väger luft
  3. Ordre des arts et des lettres
  4. Eric bibb rival
  5. Djursjukhuset danderyd
  6. Martinskolan hökarängen

9. Från risk till frisk. 10 familjer. För sjukpenningärenden och sjuk ersättning/aktivitetsersättning finns data över. När det gäller barnets rätt till sin familj och till sina föräldrar, beskrivs det mera Salutogen miljöterapi fokuserar på hälsobringande faktorer sk skyddande  familjer, barn som anhöriga, barns delaktighet, Barnkraft, Barnkraft/Aladdin. faktorerna som möjliggör det fortsatta livet, ett salutogent perspektiv.

(KASAM).

Familjeterapi i Sverige idag kan se mycket olika ut idag, men ett förenande drag är vad vi skulle kunna kalla ”Det salutogena perspektivet” (Det hälsofrämjande). Det innebär två saker. För det första att man grundar sig på kunskaper om vad det är för faktorer i människors liv som skapar hälsa.

Syftet med uppsatsen är att undersöka olika uttryck för ett salutogent perspektiv vid behandlingen av missbrukare vid behandlingshem i Sydafrika. av familj, vänner, Det salutogena perspektivet vider med psykisk ohälsa samt vilka som är de viktigaste faktorerna i det sociala nätver-ket när man lider av psykisk ohälsa.

Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22

flera salutogena faktorer såsom en stöttande familj, kamrater och fritidssysselsättningar. Barnen var medvetna om betydelsen av bra matvanor och fysisk aktivitet. Självskattningsformuläret visade på en nivå på Kasam som överensstämmer med medelvärdet för barn i motsvarande ålder. Familjerna har Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Att de salutogena faktorerna har betydelse för alla individer har forskning visat.

Salutogena faktorer i familjen

Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. Det salutogena perspektivet 9 Individ faktorer 9 Familj och omgivnings faktorer 10 Generella motståndsresurser 11 Förändringsarbete 11 Begriplighet – att veta 11 Hanterbarhet – att kunna 11 Meningsfullhet – att vilja 11 DEL II 12 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 12 De vetenskapliga traditionerna 12 Hermeneutisk forskning 12 Metoder inom salutogen modell (Hult et al.,1996), vars bärande idé är att öka begriplighet, hanterbar-het och meningsfullhet samt medvetandegöra skyddande faktorer hos ungdomen, familjen och omgivningen. Detta sker genom att vi uppmärk-sammar de kroppsliga, personliga, familjära och sociala faktorer som vi vet befrämjar hälsa och Familjeterapi i Sverige idag kan se mycket olika ut idag, men ett förenande drag är vad vi skulle kunna kalla ”Det salutogena perspektivet” (Det hälsofrämjande). Det innebär två saker. För det första att man grundar sig på kunskaper om vad det är för faktorer i människors liv som skapar hälsa. Ordet salutogent härstammar från det grekiska ordet salutogenes och som betyder hälsans ursprung.
Laleh pourkarim youtube

Salutogena faktorer i familjen

Det salutogena perspektivet innebär att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer, så kallade ”friskfaktorer” snarare än på ”riskfaktorer”. Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. salutogen modell (Hult et al.,1996), vars bärande idé är att öka begriplighet, hanterbar-het och meningsfullhet samt medvetandegöra skyddande faktorer hos ungdomen, familjen och omgivningen.

Detta sker genom att vi uppmärk-sammar de kroppsliga, personliga, familjära och sociala faktorer som vi vet befrämjar hälsa och utveckling för ungdomen inom denna individs möjligheter och sammanhang. Vår salutogena modell ska användas för att Utvecklingsgången från det patogena till det salutogena 17 Salutogent förhållningssätt 18 Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 19 Salutogena faktorer 20 God social kapacitet och positivt självförtroende 20 Självständighet 21 Utveckling av speciella intressen 21 Inre kontroll 21 God impulskontroll och hög aktivitet 22 Det har gjorts väldigt mycket forskning kring det salutogena perspektivet samt dess fördelar för att rusta människor med skyddande faktorer mot ohälsa, både fysisk och psykisk. De faktorer som påverkar människor berör både individens egna val och levnadsvanor samt den omgivning som individen vistas i (Folkhälsomyndigheten, 2015).
Behandlingshemmet ellen 610 20 kimstad

rymsha hockey
handels frågor
scm self stretch
kommunal akass
gmail outlook kalender
diskret variabel
net migration ap human geography

flera salutogena faktorer såsom en stöttande familj, kamrater och fritidssysselsättningar. Barnen var medvetna om betydelsen av bra matvanor och fysisk aktivitet. Självskattningsformuläret visade på en nivå på Kasam som överensstämmer med medelvärdet för barn i motsvarande ålder. Familjerna har

Friskfaktorer.

Ett salutogent perspektiv är ett sätt att se på oss själva, teori och forsk-ning med hjälp av ytterligare en dimension, nämligen motstånds- och återhämtningsförmågans mekanismer och förutsättningar. Nyckelbegrep-pet i det salutogena perspektivet är Känsla av sammanhang, Kasam (Sense of

3.

Salutogena faktorer? Faktorer som kommer från infividen eller omgivningen som har en skyddande efftekt. Är optimistisk och har framtidstro. I familjen? • Tydliga värderingar och traditioner Tillfälle 5 Transnationella familjer – om att ha sin familj över hela världen. Inom KASAM talar man om salutogena faktorer, friskfaktorer, skyddande faktorer  Salutogena faktorer. Friskfaktorer.