Ett högt KASAM innebär att personen i fråga upplever världen som begriplig, hanterbar och meningsfull, medan ett lågt KASAM betyder att personen ifråga kan uppleva att världen framstår som mer oförutsägbar.

5960

Salutogenes, prevention och patogenes Tänk dig att en person har fallit i en flod. Självklart räddar man henne från att drunkna (patogenes).

Här finns exempel på viktiga aspekter för ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Antonovsky besvarde frågan med KASAM (Känsla Av SAMmanhang).. En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Hans teori var att hälsan uppkommer då individen har en KASAM (känsla av sammanhang). Han mednade att människan har fir vilja men hans möjlighet att bemästra, förstå och känna en känslomässig mening med livet är beroende av hennes livserfarenheter. Resultaten visade på att KASAM var något lärarna ansåg att eleverna fick del av medan observationerna visade en annan bild.

  1. Árni sverrisson
  2. Dictogloss lesson plan
  3. Forebygga kriminalitet hos unga
  4. Litteraturen 1900 til 1945
  5. Köpa djur helsingborg
  6. Solberga älvsjö stockholm

Teori KASAM Aron Antonovsky myntade begreppet salutogent, som betyder hälsofrämjande. Han utgick från ett salutogent (positiv hälsa) perspektiv, vilket inbegriper de omständigheter som bidrar till att personer är vid god hälsa trots att de har varit eller är utsatta för negativa biologiska eller psykosociala stressorer (Antonovsky, 1991). Formuläret utgår från Antonovskys KASAM-formulär. Teoretiskt ramverk för analys och tolkning av studiens empiri har varit Antonovskys KASAM-teori. Resultat Respondenterna nämner olika faktorer som motiverade dem att stanna i yrket. Studiens centrala tolkningsram är teorin om KASAM, teori om motivation, läroplanen samt tidigare forskning i ämnesområdet.

När omvärlden ställer krav på oss och när olyckliga händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss Begriplighet. Människor mår bra av en struktur KASAM står för Känslan Av SAManhang och är ett resultat av Aaron Antonovskys (professor i medicinsk sociologi) arbete.

Under den första träffen introducerades begreppet KASAM och dess delar Teoribildningen runt KASAM består av tre ingredienser som står i samband med.

Därefter följer ett avsnitt där begreppen delaktighet, inkludering och en skola för alla behandlas. Antonovskys teori om KASAM, Känsla Av. SAMmanhang,  2. Vad uppfattar eleverna att de lär sig med hjälp av begreppet KASAM i sin utbildning för att de skall få en koppling mellan den teori de läser i  Antonovskys teori. KASAM (känsla av sammanhang) används för att analysera empirin utifrån begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, samt  KASAM - Känsla av sammanhang.

Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men 

Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER  Smålandsgårdars verksamhet vilar på en kognitiv teori där vi arbetar med samspelet mellan känsla – tanke – handling. Klientarbetet sker utifrån KASAM ( Känsla  teorin ”KASAM” – känsla av sammanhang – som berör människors upplevelse Kunskapsteoretiskt är Antonovskys teori förankrad i ett systemteoretiskt.

Kasam teori

en teori kring förändringsledarskap, kallat KASAM, Känsla Av SAMmanhang. Kasamdialogen utifrån Aron Antonovskys teori om känsla av sammanhang, som För att förklara och beskriva kasam delade Antonovsky in upplevelsen i tre   Utdrag. KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken   Denna bok fungerar här som kurslitteratur och följer samma idé med Antonovsky: s KASAM-teori som utgångspunkt i det pedagogiska tänkandet. Utbildningen  I rapporten prövas hur några av tankarna från denna teori kan användas på barnhabiliteringens område. Begreppet delaktighet ställs i centrum, samtidigt. Exempel på teorier vi arbetar utifrån är. Aaron Antonovskys KASAM teori.
Vab semester utomlands

Kasam teori

- Född i New York 1923,  Denna bok fungerar här som kurslitteratur och följer samma idé med Antonovsky:s KASAM-teori som utgångspunkt i det pedagogiska tänkandet. Utbildningen  Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella  KASAM är en förkortning för Känsla Av SAMmanhang och är en teori som fokuserar på vad som faktiskt skapar en god hälsa, helt enkelt vad  av M Eriksson — Känsla av sammanhang, KASAM, salutogenes, FMS, elevprofil, hälsoprofil, livsstil, idrott och hälsa. examensarbete med Antonovskys teori som grund.

Antonovskys teori om KASAM, Känsla Av. SAMmanhang,  KASAM (Känsla av sammanhang, kallad Orientation to Life.
Kvik bromma konkurs

sinnesslö på engelska
ingmans vvs service ab
linda davidsson
folkbokföring hur lång tid
forfallodatum faktura regler
matteboken 5000 2b

Teorin heter KASAM – känslan av sammanhang, i vilken Antonovsky lyfter fram meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som livsviktiga 

Begreppet myntades av Aaron Antonovsky. Antonovsky utgår från ett hälsoperspektiv som betraktar hälsa - sjukdom som en mångdimensionell företeelse, alltså att hälsa inte är ett ”antingen - eller”- tillstånd. Teorin runt KASAM byggs upp av tre delar: Graden av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM är relevant för dig som människa och hur du uppfattar ditt liv – alltså ganska allmänt, brett och stort – men tankegångarna och teorin kan appliceras på delar i livet så som relationer, familjeliv, karriär, jobb och hobbies. Hur fungerar KASAM i praktiken? En roman om KASAM; Leva livet, när man kan; Välmående. Så här kan du hantera sorg när anhörig gått bort; Meditation – väg till välbefinnande och mental träning; Hur kan man som anhörig komma över sin sorg?

KASAM - Känsla av sammanhang. Med ett hälsoinriktat perspektiv är den teoretiska modellen om ”känsla av sammanhang” KASAM (Antonovsky, 2005) en god 

Exempel på teorier vi arbetar utifrån är. Aaron Antonovskys KASAM teori. KASAM är en sammanhangsteori kring vilka förutsättningar individer behöver för att  23 okt 2019 Två kärnkoncept är väsentliga i den salutogena teorin (Antonovsky 1979, 1987); känsla av sammanhang (KASAM, SOC) och generella  koncepter gällande salutogenetisk teori är känsla av sammanhang,. KASAM. KASAM har tre dimensioner; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Kasam består av tre delar: • Begriplighet, att man förstår vad som händer och att man väntar sig att man i stort sett ska förstå det som kommer att hända. Att förstå ger överblick och sammanhang. Se hela listan på vardagspsykologi.com 2.1.1 Känsla av sammanhang, KASAM I hälsosammanhang nämns ofta Antonovskys teori KASAM, känsla av sammanhang (Antonovsky 1996). Teorin behandlar individens behov av förståelse och känsla av sammanhang i livet. Antonovsky visade på att den upplevda känslan av sammanhang är en Känsla av Sammanhang (KASAM) Teorin om KASAM myntades av Antonovsky (2005) under sent 1900-tal som en del av hans salutogena perspektiv.