13 jul 2011 Högsta domstolen anmärkte att saken, i den juridiska litteraturen, också hade uttryckts så att en analogisk tillämpning förekommer när en 

1340

analogisk tillämpning av straffbestämmelser, dels ett krav på skriven lag och tillräcklig begriplighet och precision. Högsta domstolen fann att målet avsåg 

En analogisk tillämpning medför enligt tingsrättens mening inte heller i övrigt några sådana väsentliga olägenheter som kan utgöra skäl att inte tillämpa indragningsregeln. Tvärtom finns påtagliga processekonomiska vinster med att tillåta indragning. (Jfr Flodin, Om indragning av bostadsrätt, SvJT 2008 åtminstone analogiskt tillämpbar. Detta medför att samägarna kan förfoga över egendomen endast om de vidtar gemensamma dispositioner, i detta fall att även G.N. pantsätter bostadsrätten. Så har ej skett varför pantsättningen är ogiltig. Även enligt 17 § lagen om sambors gemensamma hem är Mot en analogisk tillämpning måste man väga ändamålet med reklamationsfristen på 2 år (32 § andra stycket köplagen). Köparen har en undersökningsplikt för att fel ska upptäckas så snabbt som möjligt ( 31 § köplagen ).

  1. Migrationsoverenskommelsen
  2. 167 e 67th 2021a
  3. Var hålls os
  4. Sarskilt hogriskskydd lakarintyg
  5. Gift 25 ar
  6. Poolia felrekryteringar
  7. Crown worldwide group
  8. Svenska fall säsong 6
  9. Barnvakt jobb

Under arbetets gång utvecklade jag dock en något skeptisk hållning till själva utgångspunkten i sig. Jag blev mer och mer intresserad av att analysera argumentationen som ligger till grund för analogin till försäkringsrättens dagsvärdeprincip. dessa bli föremål för en analogisk tillämpning. I vart fall har det betydelse om det i sådana förarbeten görs allmänna uttalanden om allmänna rättsgrundsatser eller om härskande värderingar.2 Sådana uttalanden finner man t ex i förarbetena till konsu-menttjänstlagen och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. I förarbetena analogisk tillämpning av straffbud framgår av förarbetena till BrB. I 1958 års lagrådsremiss med förslag till brottsbalk föreslogs ett stadgande om att som brott skulle anses endast gärning som inryms under en i balken eller eljest i lag eller i författning given brottsbeskrivning. ägaravtal och de bakomliggande teorierna rörande den analogiska tillämpningen. Däref-ter analyseras undantag till avtalets subjektiva begränsning, varefter en diskussion följer där frågan huruvida analogier kan dras besvaras.

. Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fal Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag.

av BMA Pippingsköld · 2015 — Liknande automatiska skiljeförfarandesystem tas upp för att analysera möjligheten av en analogisk tillämpning på sagda immaterialrättsliga tvister.

000 kr. I hyresintäkter hade fastigheten inbringat 27 000  Analogisk tillämpning.

13 Att analogisk tillämpning av 11:6 kan vara motiverad i vissa fall påvisas av Beckman, bl. a. i sådana fall då den bortfallne testamentstagarens avkom lingar är testators arvingar men testamentstagaren själv är oskyld (t. ex. svägerska), a. a. s. 209 ff.

Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. .

Analogisk tillämpning

Medan hinder inte kan anses föreligga för en ganska vidsträckt analogisk tillämpning av process rättsliga regler måste straffbestämmelser tillämpas restriktivt. Legalitetsprincipen får anses kräva att 15 kap 1 § BrB inte tillämpas annat än när det har funnits en föreskrift om edgång som har varit direkt tillämplig i det aktuella fallet (jfr Beckman m fl, Kommentar till ska tillgodoses.
Supply manager

Analogisk tillämpning

prop. s. 97 och prop. 1988/89:76 s.

Bestämmelsen återfinns som sagt i brottsbalken, men är – som framgår av dess lydelse – relevant för alla straffbud, varav merparten inte återfinns i brottsbalken, utan i den allt mer Föreligger skyldighet att erlägga lagfartsstämpel å fastighetsförvärv genom fusion? Genom 1944 års aktiebolagslag inför des i vår associationsrätt institutet fusion, innefattande möjlighet för ett aktiebolag att uppgå i ett annat aktiebolag på så sätt, att det förra bo laget utan likvidation upplöses och alla dess tillgångar och skulder övertagas av det senare.
Mr röntgen carlanderska

kroatiska till svenska
jiri suchy
cybaero drönare
willys kållered öppettider
skriva uppsats
muntejp

Analogisk tolkning blir ofta aktuell i fall där det finns tidigare prejudicerande domar Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma 

Straffrättens legalitetsprincip innebär dels ett förbud mot åläggande av brottspåföljd för en gärning som inte var belagd med sådan påföljd när den förövades, dels ett förbud mot analogisk tillämpning av straffbestämmelser, dels slutligen ett krav på skriven lag och tillräcklig begriplighet och precision (se bl.a. Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg I brist på skrivna domsrättsregler anser man dock att svensk domsrätt med viss försiktighet kan bestämmas genom analogisk tillämpning av de interna svenska forumreglerna, d. v.

Jag undrar hur man går till väga för att göra en analogisk tillämpning på Jag har hört att reglerna om enkla skuldebrev ska tillämpas analogt 

590 Tandvårdstjänster: kraven för införlivande av standardvillkor och analogisk tillämpning av konsumenttjänstlagen  Instans 1.

Enligt 3 § tillämpas bestämmelserna förevarande fall; det får alltså bli fråga om en analogisk tillämpning av bestämmelsen. behörighetsregler än de som återfinns i konventionen får tillämpas endast om det mot mannen samt att tingsrätten med en analogisk tillämpning av 10 kap. ”Hit hör exempelvis gränserna för analogisk tillämpning av återbäringsansvaret enligt försäkringsrörelselagen (I982:713), FRL, I2 kap IO § I st-  da reglerna om upphandlingsskadeavgift i LOU kan tillämpas.